Projekt 1
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja mająca na celu: Rozwój dotychczasowej działalności firmy Export-Import Dariusz Wojciech Kowalewski poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu w postaci imprez plenerowych od stycznia 2018 roku, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.Projekt 2Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu oraz energii z powietrza do produkcji energii cieplnej) w przedsiębiorstwie PPHU Export-Import Dariusz Wojciech Kowalewski.

Planowane efekty w sferze społecznej, ekonomicznej i przestrzennej:
  1. Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie CO2 do środowiska i produkcję energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii
  2. Promocja energii odnawialnej poprzez usytuowanie inwestycji na nieistniejących obiektach
  3. Wprowadzenie nowego produktu do działalności przedsiębiorstwa w postaci prądu elektrycznego
  4. Zmniejszenie kosztów opłat za korzystanie z energii elektrycznej i cieplnej
  5. Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu i kraju


Wartość projektu: 337 520,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 232 900,00 zł